Polityka prywatności

Zasady Ochrony Danych Osobowych przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratorem Pani/Pana danych osobowych przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, NIP: 5213461294, REGON: 141158045, KRS:0000287104, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 65000,00 PLN;

 

I.Informacje o danych osobowych i o Administratorze

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wszelkie inne dane podane przez osobę/podmiot dobrowolnie w aplikacji, na stronie internetowej, osobiście, mailowo itd. Z chwilą podania swoich danych osobowych na stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Administratorem danych osobowych jest przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 64, 02-690 Warszawa dostępny pod adresem e-mail: biuro@multi-floor.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności;

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym dalej „Rozporządzeniem” oraz
przepisów prawa krajowego.

Administrator przetwarza dane w celu:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • obsługi klienta – proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów,
 • sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy,
 • marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji.

 

III. Prawa i obowiązki informacyjne

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach tego przetwarzania, udzielając informacji o przysługujących jej prawach.

Administrator, w odpowiedzi na żądanie osoby/podmiotu – nie później niż w terminie 1 miesiąca – udziela informacji o podjętych w związku z tym żądaniem działaniach. Termin powyższy może zostać wydłużony o dodatkowe 2 miesiące w przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze. O konieczności wydłużenia terminu Administrator powiadomi osobę/podmiot.

 

IV. Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom, z usług których korzysta się przy realizacji umowy np. firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, budowlane itd. Oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom i prokuraturze – ale tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych dostęp do nich mogą mieć wyłącznie pracownicy i podwykonawcy Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych. Administrator dokłada wszelkich starań, chroni aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cele te są realizowane poprzez podejmowanie odpowiednich działań i stosowanie efektywnych zabezpieczeń, które obejmują w szczególności: stałe podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników/współpracowników w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

 

V. Prawo do bycia zapomnianym

Każdy ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania
 • dane osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 

VI. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora może dotyczyć:

 • imion i nazwisk,
 • telefonów,
 • adresu e-mail,
 • kodu pocztowego,
 • tematu i treści wiadomości,
 • zgód na przetwarzania danych osobowych.

 

VII. Pliki cookies

Administrator używa na swojej stronie www technologii cookies ( tzw. ciasteczek) Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.

Jeśli osoba/podmiot nie wyraża zgody na przetwarzanie plików cookies Administrator prosi o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

 

VIII. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie ewentualne pytania związane z Polityką można kierować na adres, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa lub e-mail: biuro@multi-floor.pl Zarząd Multi-Floor Sp. z o.o. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: przez „MULTI-FLOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, NIP: 5213461294, REGON: 141158045, KRS:0000287104, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 65000,00 PLN;